Home arrow News arrow ข่าว arrow พิธีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี
พิธีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี   Print  E-mail 
Page 1 of 2

 

   พระมหาแม้น  คุปตรํสี    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี ณ  วิหารบุรพสยามราชรังสี  วัดป่าชัยรังสี จังหวัดสมุทรสาคร วันอาทิตย์  ที่  ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๑  เวลา   ๑๔.๐๐   น.  โดยมีพระราชมงคลสุธี  รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบในประกาศแต่งตั้ง

 

ประวัติและผลงาน

 พระมหาแม้น  คุปตรํสี น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖ ศน.บ., ศศ.ม

เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี 

ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  พ.ศ  ๒๕๕๑

                                                               

๑. ชีวประวัติ

                ๑.๑  ชื่อ

                                พระมหาแม้น  คุปตรํสี  นามสกุล ทองวิจิตต์  อายุ  ๓๕  ปี  พรรษา  ๑๕ ปี  วิทยฐานะทางธรรม  น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖,   วุฒิสามัญ  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  , ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก

                                ตำแหน่งปัจจุบัน 

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

สมุทรสาคร (ธรรมยุต) 

                                                ตำแหน่งด้านการศึกษา  อาจารย์ประจำ  ระดับ ๔  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

                ๑.๒  สถานะเดิม

                                นามเดิม  แม้น  นามสกุล  ทองวิจิตต์  เกิดวันจันทร์ที่  ๒๕ มิถุนายน  พ.ศ  ๒๕๑๖  ที่บ้านจบก 

อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  บิดาชื่อ  นายเมือง  มารดาชื่อ  นางราน  ทองวิจิตต์  อาชีพ  เกษตรกร

๒.  ประวัติการศึกษา

                บรรพชา  เมื่อวันที่    กรกฎาคม  ๒๕๓๐  ขณะอายุ  ๑๔  ปี  ณ วัดบูรพาราม  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  โดยมีพระรัตนากรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์  เป็นพระอุปัชฌาย์

                อุปสมบท  เมื่อวันที่ ๑๐  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๓๖ เวลา  ๑๗.๑๐  น.    ณ วัดป่าชัยรังสี  ต.บ้านเกาะ อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร  โดยมี  อุดมญาณโมลี  วัดสัมพันธวงษ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์   พระเทพสิทธิญาณรังสี 

วัดป่าชัยรังสี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์

                พ.ศ. ๒๕๓๒ – ปัจจุบัน  สังกัด  วัดป่าชัยรังสี  ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  ๗๔๐๐๐

 

                การศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลี

                                พ.ศ. ๒๕๓๐         สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นตรี ณ วัดป่าวีรญาณ                   จ.สุรินทร์

                                พ.ศ  ๒๕๓๑         สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นโท   วัดป่าวีรญาณ                  จ.สุรินทร์

                   พ.ศ  ๒๕๓๒        สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก                  วัดป่าชัยรังสี

                                พ.ศ. ๒๕๓๔        สอบไล่ได้ ประโยค ๑- ๒                    วัดป่าชัยรังสี

                                พ.ศ. ๒๕๓๕        สอบไล่ได้  ป.ธ.                                  วัดป่าชัยรังสี

                                พ.ศ. ๒๕๓๖         สอบไล่ได้  ป.ธ.                                  วัดป่าชัยรังสี

                    พ.ศ. ๒๕๓๗        สอบไล่ได้  ป.ธ.                                  วัดป่าชัยรังสี

                                พ.ศ. ๒๕๔๐         สอบไล่ได้  ป.ธ.                                   วัดป่าชัยรังสี

 

 

การศึกษาแผนกสามัญ

                          พ.ศ.  ๒๕๔๓       ปริญญาตรี  ศาสนศาสตรบัณฑิต  (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

                                                                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร

                                พ.ศ.  ๒๕๔๖        ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา  การเมือง และเศรษฐศาสตร์)

                                                                มหาวิทยาลัยเกริก เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร

                                พ.ศ. ๒๕๔๘        หลักสูตรรายวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                   พ.ศ. ๒๕๕๑         กำลังศึกษาระดับปริญาเอก (รัฐศาสตร์) ที่มหาวิทยาลัยมคธ  ประเทศอินเดีย

                การศึกษาเสริม

                                พ.ศ ๒๕๓๖          หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารองค์กรการกุศล  รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                พ.ศ. ๒๕๓๖         หลักสูตรการพูดระบบการทูต  สถาบันการพูดแบบการทูต

                                พ.ศ  ๒๕๓๖         หลักสูตรครูสอนพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

                   พ.ศ  ๒๕๓๘        หลักสูตรคอมพิวเตอร์  สถาบันคอมพิวเตอร์  สมุทรสาคร

                   พ.ศ  ๒๕๔๑         หลักสูตรกลยุทธ์ในการเทศนา  ธรรมสถานวิมานวิมุต

                   พ.ศ  ๒๕๔๒        หลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  รุ่นที่ ๕   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                   พ.ศ ๒๕๔๓         หลักสูตรครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และ แผนกบาลี  คณะสงฆ์ภาค  ๑๔ (ธ)

                   พ.ศ ๒๕๔๗         หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สถาบันภาษา IEQ  เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ

                                พ.ศ.๒๕๕๐          หลักสูตรนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

                มีความชำนาญวิชาพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทย  โดยฝึกฝนใช้ด้วยตนเอง  และมีความชำนาญในการควบคุมการก่อสร้าง  ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์และความเป็นใฝ่รู้ด้วยตนเอง

๓.  ประวัติการทำงาน

                ๓.๑         งานการปกครอง

                                พ.ศ.  ๒๕๓๖        เป็นกรรมการบริหารฝ่ายปกครองวัดป่าชัยรังสี

                                พ.ศ.  ๒๕๔๘  -   ปัจจุบันเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี

                ๓.๒       งานด้านการศึกษา

                                พ.ศ.  ๒๕๓๖ -     ปัจจุบันเป็นครูสอนปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี  วัดป่าชัยรังสี

                                พ.ศ.  ๒๕๓๗-     ปัจจุบันเป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมสนามหลวง

                   พ.ศ.  ๒๕๓๗-     ปัจจุบันเป็นพระปริยัตินิเทศประจำจังหวัดสมุทรสาคร  ธรรมยุต

                   พ.ศ.   ๒๕๔๒-    ปัจจุบันเป็นพระธรรมวิทยากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                                พ.ศ.  ๒๕๔๙ -     ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ระดับ๔มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                ๓.๓        งานการเผยแผ่

                                พ.ศ.  ๒๕๓๖-      ปัจจุบัน เป็นพระธรรมวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนโรงเรียนต่าง ๆ

                                พ.ศ.  ๒๕๔๘ -    ปัจจุบัน  อบรมพระภิกษุสามเณรภายในวัดเสมอ  หลังเวลาทำวัตร เช้า – เย็น

                                พ.ศ.  ๒๕๔๘ -    ปัจจุบัน  อบรมศีลธรรมแก่ศิษย์วัดและนักศึกษาที่พักอยู่ในวัด  พร้อมกับให้มีการไหว้

                                                       พระสวดมนต์เป็นประจำ

                   พ.ศ.  ๒๕๔๘ -    ปัจจุบัน  อบรมอุบาสกอุบาสิกา  ที่มารักษาอุโบสถศีลในวัดเป็นประจำ

                                พ.ศ.  ๒๕๔๘  -  ปัจจุบัน  ร่วมมือกับทางคณะสงฆ์และทางราชการ  ออกอบรมประชาชนตามท้องถิ่น

๔.    พัฒนา ด้าน ศาสนา

.๑ งานบูรณะ ซ่อมแซมถาวรวัตถุทางศาสนา

 

พ.ศ.  ๒๕๔๙

- ปรับปรุงเสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์และสามเณร

พ.ศ  ๒๕๕๐

-บูรณะซ่อมบำรุงซุ้มประตูวัด

- บูรณะซ่อมบำรุงวิหารบุรพสยามราชรังสี

- บูรณะซ่อมบำรุงพญานาคหน้าวิหาร

-  บูรณะซ่อมบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม

                                พ.ศ.๒๕๕๑

                                                -  บูรณะซ่อมบำรุงวิหารบุรพสยามราชรังสีด้านหน้า และด้านหลัง

                                                -  บูรณะซ่อมบำรุงหอระฆังและหอกลอง

                                                -  บูรณณะซ่อมบำรุงที่รับรองพระอาคันตุกะ กุฏิทรงลม    หลัง

                                                -   บูรณะซ่อมบำรุงศาลาพระมาลัย

                                                -  ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน  ๒๐  ห้อง

 

๔.๒  งานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม

-  พระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม จัดสอนทั้งชั้นนวกะและนักธรรมชั้นตรีโท เอก

-  พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้เริ่มสอนเมื่อปี ๒๕๔๐ ตั้งแต่ประโยค ๑ - ๒ จนถึงประโยค

-   จัดอบรมนักธรรม  - บาลีก่อนสอบประจำสำนักเรียนวัดป่าชัยรังสี

-   เปิดหลักสูตรสำหรับพระสังฆาธิการระดับปริญญาตรี

 

๕.  พัฒนาด้านการศึกษา

พ.ศ ๒๕๕๐   เปิดศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ประจำวัดป่าชัยรังสี

 

๖.   พัฒนาด้านสาธารณสุข

-    ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุปาสิกาตรวจสุขภาพเป็นประจำ

 

๗.   งานด้านการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหามลภาวะ

-   การปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและตัดแต่งภายในบริเวณวัด

-    รณรงค์ประชาชนไม่ให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงแม่น้ำ

-    จัดระเบียบร้านค้า

-    จัดทำเขตอภัยทานเพี่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจขยายพันธุ์ปลาและรักษาน้ำ

 

 

 

จากการพัฒนางานดังกล่าวข้างต้นที่ยกมานี้ เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น แต่เป็นเจตจำนงและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคกลับคืนสู่ประชาชนในรูปของการสร้างและดำเนินการสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า   และส่งผลให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง พร้อม

ที่จะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นต่อไปตามลำดับ.

 

 

 สงวนลิขสิทธิ์โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
๒๖ หมู่ ๗ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: ๐-๒๔๒๙-๑๖๖๓, ๐-๒๔๒๙-๑๗๑๙ โทรสาร : ๐-๒๔๒๙-๑๒๔๑, ๐-๒๔๒๙-๑๗๑๙