ประกาศฝ่ายวิชาการ

ประกาศฝ่ายวิชาการ

  1. ตารางสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้องเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
  2. ตารางสอนตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  3. คู่มือการเข้าเช็คผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครองลิงค์เข้าระบบ