อบรมป้องกันและเฝ้าระวังอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน

👉🏻 เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันบันเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองศรีราชา การจัดอบรม “โครงการแนะนำการป้องกันและระวังอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
🙏🏻#งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองศรีราชา
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา#บรรเทาสาธารณภัย