โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการสมาคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการสมาคมเพื่อฝึกอบรมให้นักเรียนมีทักษะและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นบุคคลที่มีภาพลักษณะและมารยาทที่เหมาะสม มีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 จำนวน 88 คน
👉🏻โดยมีนางสุจิตรา หมื่นวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดพิธี
🙏🏻ขอขอบคุณนายวิรุจน์ ผ่านผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย วิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้🙏🏻