•   038325506
  •   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เลขที่ 5/10 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ประวัติวิทยาลัยฯ

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา นำโดยนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อรองรับตลาดแรงงานในท้องถิ่น ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
            ศรีราชาเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และตอบสนองพระราชาบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาชลบุรี เริ่มเปิดสอนใน
            ปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพาณิชยการ รวม 3 สาขางาน ได้แก่ สาขางานการขาย สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          ปีการศึกษา 2553 ได้เปิดหลักสูตรนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ฟุตบอลเพื่อการอาชีพ)
          ปีการศึกษา 2555 ได้เปิดสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม เพิ่มอีก 1 สาขา
          ปี พ.ศ. 2557 ได้ย้ายวิทยาลัย มาอยู่ที่ทำการ เลขที่ 5/10 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  (ติดกับ ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.ศรีราชา) โดยอาคารหลังใหม่ 5 ชั้น
          ปี 2560 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 และ ศูนย์สาธิตการขายเพื่อฝึกอาชีพให้กับนักเรียน
          ในปี พ.ศ. 2561 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาได้ดำเนินการจัดสรรใต้ถุนอาคาร 1 เป็นห้องประชุม
ปี 2562  ได้ดำเนินการจัดสร้างเสาธงมาตรฐาน และหอพระพุทธรูป ในส่วนของสาขางานการโรงแรมได้มีการจัดสร้างสถานที่ฝึกทักษะและพัฒนาการเรียนรู้