•   038325506
  •   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เลขที่ 5/10 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย

  1. งานหลักสูตรการเรียนการสอน
  2. งานวัดผลประเมินผล
  3. งานทะเบียน
  4. งานแผนกวิชา