•   038325506
  •   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เลขที่ 5/10 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ข้อมูลสาขาที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาพานิชยกรรม 3 สาขางาน ได้แก่

  • สาขาการบัญชี
  • สาขาการตลาด
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  • สาขางานการโรงแรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  • สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

  • สาขางานการโรงแรม