ประกาศฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  1. แผรการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565
  2. สรุปการจัดสรรงบประมาณและกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ 2565
  3. ข้อมูลการติดตามการดำเนินโครงการ ปี 2565
  4. เอกสาร IDplan และแบบบันทึกการใ้ช้สื่อการสอน/รายงานการใช้สื่อการสอน
  5. แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานในชมรมดูตามแบบประเมิน อวท.60
  6. ผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2564
  7. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
  8. ตัวอย่างเอกสารไฟล์เอกสารเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
  9. แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563
  10. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2563 และสำหรับให้ครูสามารถ download