การเรียนการสอนเทคโนโลยีดิจิทัล

เรียนรู้จากการปฏิบัติ ฝึกกระบวนการคิด วางแผนการทำงาน#ปวส.เทคโนโลยีดิจิทัล#วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา