โครงการพัฒนาหลักสูตร

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา โดยท่านผู้อำนวยการสุจิตรา หมื่นพวงษ์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พ.ค. 2565 ซึ่งในวันดังกล่าววิทยาลัยจะทำการตรวจ ATK ให้คุณครูและนักเรียน 100%